Családjogi ügyvéd Debrecen

Családjog Debrecen

Családjogi ügyvéd Debrecen: családjog, válás, bontóper, házassági vagyonjogi szerződés, élettársi vagyonjogi szerződés, gyermektartás, szülői felügyelet rendezése (korábban gyermekelhelyezés) iránti per, szülői felügyeleti jog peres és peren kívüli rendezése, gyermektartás, gyermektartásdíj megállapítása, válóperes ügyvéd, vagyonmegosztás, kapcsolattartás, házastársi és élettársi vagyonjog, stb.

Ingatlan ügyvéd Debrecen

JOGI KÉPVISELET

Jogi képviselet bírósági és gyámhatósági eljárásokban; házassági perek, válóperek, szülői felügyelettel kapcsolatos perek, gyermek tartása, a gyermeket érintő szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, kapcsolattartás, házastársi tartás, a házastársi közös lakás használatának rendezése, a házastárs névviseléstől való eltiltása iránti perek lefolytatása

OKIRATSZERKESZTÉS

Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések, peren kívüli megállapodások szerkesztése, véleményezése, házastársi közös vagyon megosztása

Családjogi ügyvéd Debrecen

TANÁCSADÁS

Ügyvédi helyzetértékelés, iránymutatás családjogi kérdésekben, teljeskörű tájékoztatás a jogszabályi háttérről; a vitás helyzetek peren kívüli rendezésének elősegítése, felvilágosítás az igénybe vehető jogi eszközökről

JÁRULÉKOS KÉRDÉSEK

A családjog ezer szállal kötődik a polgári jog több más jogágához, így különösen az öröklési és a kötelmi joghoz. Rendelkezünk azokkal az átfogó ismeretekkel, amelyek az életviszonyok helyes jogi értékeléséhez szükségesek.

20180620_105613

AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT

A Ptk. szerint az élettársak – élettársi vagyonjogi szerződésük eltérő rendelkezése hiányában – az együttélés alatt önálló vagyonszerzőknek minősülnek, közöttük a vagyonelkülönítés szabályait kell alkalmazni. A törvény értelmében az élettárs kívül marad a törvényes örökösök körén is.

Mindezen azonban lehet változtatni: az élettársak párjukat végintézkedéssel örökösükké tehetik, vagyoni viszonyaikat a törvénytől eltérően szabályozhatják.

A HÁZASSÁG

A házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik.

Ilyen szerződés hiányában a törvényes vagyonjogi rendszer érvényesül: a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség áll fenn.

A házassági vagyonjogi szerződés csak közokirati vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formában érvényes.

családjogi ügyvéd debrecen
Ingatlan ügyvéd Debrecen

VAGYONMEGOSZTÁS

A házastársi közös vagyon megosztására vagyonmérleg alapján kerül sor. A vagyonmérleg felállításakor megvalósulhat a közös vagyon és a különvagyonok közötti elszámolás is.

A házastársi közös vagyon megosztása történhet:

  • szerződésben (kizárólag közokirati vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formában köthető)
  • perben (járásbírósági vagy törvényszéki hatáskörben).

SZÜLŐI FELÜGYELET, GYERMEKTARTÁS

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.

A gyermekkel szemben fennálló tartási kötelezettség alapja a rokontartás általános szabálya, mely szerint rokonaival szemben tartásra jogosult az, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani.

Ügyvéd Debrecen családjog

Családjogi ügyvéd tevékenységem biztos szaktudáson, diszkréción és empátián alapul.

Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Dr. Juhász Zoltán

ügyvéd

AJÁNLATKÉRÉS

Minthogy a vonatkozó ügyvédi kamarai szabályzat nem teszi lehetővé ügyvédi munkadíjaim nyilvános közzétételét, a Tisztelt Érdeklődő számára csak külön kérés esetén tudok felvilágosítással szolgálni az általam alkalmazott díjszabásról.

Kérem, amennyiben érdeklődik a családjogi és válóperes ügyvédi szolgáltatások munkadíja iránt, és szeretne ajánlatot kérni, intézzen hozzám üzenetet a mellékelt űrlap beküldésén keresztül!

Ingatlan ügyvéd Debrecen