Hagyatéki ügyvéd Debrecen

Öröklési jog Debrecen

Hagyatéki ügyvéd Debrecen: öröklési jog, végrendelet, öröklési szerződés, hagyatéki eljárás, öröklési jogvita, törvényes és végintézkedésen alapuló öröklés, peres és peren kívüli képviselet, kötelesrész, osztályos egyezség, rendelkezés várt örökségről, tartási szerződés (eltartási szerződés), hagyatéki hitelezői igények érvényesítése, stb.

Ingatlan ügyvéd Debrecen

OKIRATSZERKESZTÉS

Végrendeletek, öröklési szerződések szerkesztése és ellenjegyzése, rendelkezés várt örökségről, halál esetére szóló ajándékozási szerződés ügyvéd által ellenjegyzett okirati formába öntése, öröklési és tartási szerződések készítése, ellenjegyzése

ÖRÖKLÉSTERVEZÉS

Komplex tanácsadás és iránymutatás azon ügyfelek számára, akik haláluk esetére vagyonukról rendelkezni kívánnak - jogi szempontú kockázatelemzés, új típusú megoldások (például bizalmi vagyonkezelés) alkalmazása

Hagyatéki ügyvéd Debrecen hagyatéki eljárás

JOGI KÉPVISELET

Öröklési jogi tárgyú eljárásokban jogi képviselet ellátása, képviselet közjegyzők előtti hagyatéki eljárásokban, peren kívüli egyeztetések során, érdekképviselet és jogvédelem öröklési jogvitában, határozott fellépés hagyatéki perekben

JÁRULÉKOS KÉRDÉSEK

Az öröklési jog számos ponton kapcsolódhat egyéb jogágakhoz, így különösen a családjoghoz és az ingatlanjoghoz. Rendelkezünk azokkal az átfogó ismeretekkel, amelyek az életviszonyok helyes jogi értékeléséhez szükségesek

Szerződések, végrendeletek készítéséhez, szerkesztéséhez és jogi szempontú véleményezéséhez, jogi tanácsadáshoz telefonon és interneten is foglalhat időpontot.

AZ ÖRÖKLÉSHEZ VALÓ JOG

Az örökléshez való jog a tulajdonhoz való jog részjogosítványa.

Az örökléshez való jog két oldalról is megközelíthető:

  1. aktív oldal / végrendelkezési szabadság –  a tulajdonról (és más forgalomképes jogról) a halál esetére való rendelkezés jogának elismerése;

2. passzív oldal / jog az örökség megszerzésére – a kedvezményezett alaptörvényi oltalom alatt álló jogosultsága az örökség megszerzésére.

KORLÁTOK

Az örökléshez való jog csak a jogszabályok által engedett keretek között juthat érvényre. Így például:

  • a kitagadás csak törvényben meghatározott ok fennállása esetén érvényesül;
  • a végrendelet érvénytelen, ha nem látták el minden lapját folyamatos sorszámozással;
  • az utóörökös nevezése – két kivétellel – érvénytelen;
  • a Ptk. alapján az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét a hagyatékból minimum-részesedés illeti meg (kötelesrész).
ingatlan adásvétel Debrecen
20180620_105613

AZ ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉS

Szögezzük le: jogi szakember bevonása nélkül is lehet végrendeletet tenni.

Érdemes azonban tekintettel lenni arra, hogy a végintézkedésekre roppant szigorú törvényi szabályok vonatkoznak.

Ha a végintézkedés nélkülözi a jogszabály által megkövetelt alaki és tartalmi kellékeket, részben vagy egészben érvénytelen.

Ügyvédi praxisom jelentékeny hányadát teszik ki a hagyatéki ügyek, amelyek ellátását elsősorban Debrecen és Hajdú-Bihar megye területén vállalom.

Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Dr. Juhász Zoltán

ügyvéd

AJÁNLATKÉRÉS

Minthogy a vonatkozó ügyvédi kamarai szabályzat nem teszi lehetővé ügyvédi munkadíjaim nyilvános közzétételét, a Tisztelt Érdeklődő számára csak külön kérés esetén tudok felvilágosítással szolgálni az általam alkalmazott díjszabásról.

Kérem, amennyiben szeretne ajánlatot kérni végrendelet, illetve hagyatékkal kapcsolatos szerződés készítésének vagy valamely öröklési ügy ellátásának ügyvédi munkadíjáról, intézzen hozzám üzenetet a mellékelt űrlap beküldésén keresztül!

Ingatlan ügyvéd Debrecen