tartási szerződés, Debrecen, öröklés, végrendelet, öröklési szerződés, eltartási szerződés, eltartó, eltartott, tartási jog, elidegenítési és terhelési tilalom

Ügyvéd Debrecen
Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Tartási szerződés vagy öröklési szerződés?

1/3. rész

Három részből álló cikksorozatom célja a tartási és öröklési szerződések bemutatása. A sorozat első részében az alapfogalmakat és a legfontosabb különbségeket tisztázzuk.

Debrecen

I. Kiindulópontunk

Visszatérő dilemmája az idős koruk vagy betegségük miatt támaszra szoruló ügyfeleknek, hogy gondozásukról, eltartásukról hogyan rendelkezhetnek megnyugtató módon.

Elsőként azt érdemes tisztázni, mi a különbség az egyes megoldások között, és a felmerülő alternatívák milyen előnyös és hátrányos vonásokkal rendelkeznek, hogyan viszonyulnak a jognyilatkozattal elérni kívánt célokhoz. Ugyanez a probléma a másik oldalról, az idős vagy beteg személyről gondoskodó ügyfél oldaláról is megközelíthető: hogyan biztosíthatja saját érdekeit, egzisztenciáját az, aki magára vállalja a beteg rokon, az idős személy ápolásával járó feladatok ellátását? A tartás, gondozás teljesítése ugyanis olyan roskasztó – nem ritkán emberfeletti fizikális és mentális erőfeszítéssel járó – terhet róhat az eltartóra, amelynek vállalása sok esetben meghaladja a hozzátartozók teljesítőképességét.

II. Elhatárolások

Az öröklési szerződés jellegét tekintve a tartási szerződés (a köznyelvben „eltartási szerződés”) és a végrendelet egyfajta ötvözeteként is felfogható: az öröklési szerződés – a végrendelethez hasonlóan – a végintézkedések egyik fajtája, hiszen halál esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmaz. Az öröklési szerződés formáját tekintve tehát végintézkedés, tartalmi vonásai alapján azonban tartási vagy életjáradéki szerződés, minthogy a felek szabadon állapítják meg a szerződés tartalmát, és a szerződés alapján kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak egymás felé.

III. Miről szól egy tartási szerződés?

„Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.” (Ptk. 6:491. § (1) bekezdés)

Mint látható, a tartási szerződésben az egyik oldalon a jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátás, míg a másik oldalon a szerződésben megjelölt ellenérték teljesítése jelenti a szolgáltatást. Az ellenszolgáltatás teljesítése legtöbbször ingatlan tulajdonjogának átruházásában ölt testet.

A tartási szerződések főszabálya szerint az ingatlan tulajdonjoga már a szerződésben átruházásra kerül.

ingatlanos ügyvéd

IV. Mit jelent a jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátás, gondozás?

Minden ügyben egyedileg, lehetőség szerint valamennyi tényállási elem ismeretében kell állást foglalni arról, hogy mi minősül a jogosult körülményeihez és szükségleteihez mérten megfelelő tartásnak, és mi nem. A gyakorlat a körülmények értékelése során kiemelt jelentőséget tulajdonít a tartásra kötelezett egészségi állapotának, életkorának, személyes szükségleteinek és korábbi életszínvonalának. Annyi általánosságban elmondható, hogy a tartásra jogosult szükségleteinek felmérése során nem lehet beérni azzal, ha a legszűkösebb, még éppen elégséges szintet elérő ellátás szintjét állapítjuk meg. A megfelelőség mértéke a szűkös tartás szintjét  meghaladja: a teljesítés csak akkor lesz megfelelő, ha az átlagos színvonalú és mértékű tartás ismérveit teljesíti.

V. Mi az az öröklési szerződés?

„Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.” (Ptk. 7:48. § (1) bekezdés)

Egyértelmű, hogy hatályos jogunkban az öröklési szerződés összekapcsol egy örökösnevezést és egy tartási vagy életjáradéki szerződést. Az örökössé nevezés feltétele, hogy a másik fél kötelezettséget vállaljon tartás, gondozás teljesítésére vagy meghatározott pénzösszeg, más helyettesíthető dolog (életjáradék) időszakonként visszatérő szolgáltatására. Az öröklési szerződések tartalmára a tartási, illetőleg életjáradéki szerződésekre vonatkozó szabályok általában alkalmazandók.

Érdemes leszögezni, hogy az öröklési szerződés csak az örökhagyó nyilatkozata tekintetében végintézkedés, a vele szerződő fél az okiratban végintézkedést érvényesen nem tehet.

VI. Mi a különbség a tartási és az öröklési szerződés között?

Mint talán a fentiekből kitűnik, a két szerződéstípus között több különbség is felfedezhető. A legfontosabb az, hogy amíg öröklési szerződés alapján az eltartást vállaló szerződéses örökös csak az örökhagyó halálával szerzi meg a szerződéssel érintett vagyontárgy vagy vagyontárgyak tulajdonjogát, addig a tartási szerződés – eltérő megállapodás hiányában – egyből maga után vonja a tulajdonjog átruházását is.

Ha a fent írtakkal kapcsolatban kérdése merült fel, vagy hasonló ügyben jogi képviseletet kíván igénybe venni Debrecenben vagy környékén, készséggel állok rendelkezésére elérhetőségeimen.

Telefonszám

+36 (20) 4-879-829

Iroda

4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.

Email

ugyved@drjuhaszzoltan.hu