Kulcsszavak: föld, termőföld, tulajdonjog, adásvételi szerződés, ingatlan, Debrecen

Ügyvéd Debrecen
Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Illetékmentesség termőföldtulajdon vásárlásakor

Földügyletek, jogi kérdések termőföldekről

Közismert tény, hogy a termőföldek értéke Debrecen térségében messze meghaladja az országos átlagot. Ilyen árak mellett egyáltalán nem mindegy, hogy egy hektáronként 5 millió forintért megszerzett föld után meg kell-e fizetni a 4%-os vagyonszerzési illetéket vagy sem. A leggyakrabban igénybe vett kedvezmény az Illetéktörvény 26. § (1) bekezdés p) pontja szerinti illetékmentesség, amellyel azonban érdemes vigyázni: rossz esetben az egyébként fizetendő közteher kétszerese is az államkasszába vándorolhat.

I. Jogszabályi háttér

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

p) a termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, feltéve, ha a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától – vagyoni értékű joggal terhelt termőföld szerzése esetén a vagyoni értékű jog megszűnésétől, megszüntetésétől, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 5. év utolsó napjától – számítva 5 évig

pa) a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el,

pb) a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és

pc) a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja(…).”

(Illetéktörvény 26. § (1) bekezdés p) pont)

A dőlt betűvel szedett szövegrész 2016. június 16. napjától hatályosan került a törvénybe, és megnyitotta az illetékmentességet azok számára, akik olyan földet vásárolnak, amelyet a szerződés megkötésekor vagyoni értékű jog terhel.

II. A leggyakrabban alapított vagyoni értékű jogok

  • Haszonbérlet: írásbeli szerződés alapján a haszonbérlő a föld időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni.
  • Feles bérlet: a feles bérlő a föld időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a megtermelt termény felét vagy más hányadát a használatba adónak természetben átadni.
  • Részesművelés: a szerződő felek közösen határozzák meg, hogy a földön mit termelnek, a föld hasznosításának, művelésének egyes feladataiból milyen részt vállalnak, a terményből, tevékenységük nyereségéből milyen arányban részesednek, az esetleges veszteségeiket milyen arányban osztják meg, milyen módon viselik a károkat, hogyan használják a földműveléshez szükséges elhasználható dolgokat, munkaeszközöket, gazdasági felszerelési tárgyakat, és maguk közül kit jogosítanak fel harmadik személlyel szembeni képviseletre.
  • Szívességi földhasználat: a használatba adó a föld használatát, hasznosítását közeli hozzátartozója (testvére, házastársa, egyenesági rokona, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője) részére ingyenesen engedi át.

III. Összegzés

Amennyiben a földet az adásvételi szerződés megkötésekor vagyoni értékű jog terheli, a vagyonszerző csak akkor veheti igénybe az illetékmentességet, ha a fennálló vagyoni értékű jog nem akadályozza a föld sajátkénti művelésének öt éven belüli megkezdését.

Ha azonban az ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog több mint öt évre szól, és annak megszüntetésére nincs lehetőség, akkor a vagyonszerző földműves nem mentesülhet az illeték alól. Célszerű ezt a vételárról folytatott alku során figyelembe venni.

Az a vevő, aki nyilatkozik az illetékmentesség feltételeinek vállalásáról, illetve fennállásáról, minden bizonnyal meg is fogja kapni a mentességet az adóhatóságtól, hiszen a NAV többnyire nem rendelkezik ismerettel arról, hogy az adott ingatlanon milyen részletszabályok mellett alapítottak haszonbérletet. Érdemes viszont körültekintően eljárni, hiszen a nyilatkozatban foglaltakat az adóhatóság ellenőrizheti, és azok nem teljesülése esetén az egyébként fizetendő illeték kétszeresét fogja követelni a vagyonszerzőtől.

Vállalom földekre vonatkozó szerződések szerkesztését, véleményezését, földekkel kapcsolatos eljárásokban, perekben teljes körű és szakszerű jogi képviselet ellátását.

Telefonszám

+36 (20) 4-879-829

Iroda

4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.

Email

ugyved@drjuhaszzoltan.hu