Ingatlan ügyvéd Debrecen

Ingatlanjog Debrecen

Ingatlan ügyvéd Debrecen: ingatlanjog, ingatlan adásvétel, lakásvásárlás, ingatlan adásvételi szerződés, földvásárlás, ajándékozási szerződés, peres és peren kívüli képviselet, társasházi ügyek, elbirtoklás, haszonélvezet, birtokvita, bérleti szerződés, stb.

Ingatlan ügyvéd Debrecen

OKIRATSZERKESZTÉS

Ingatlanokkal kapcsolatos okiratok (ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, haszonélvezeti jog alapítása, telekalakítás, közös tulajdon megszüntetése, tartási és öröklési szerződés, elbirtoklásról szóló megállapodás, tulajdonjogot rendező okirat, stb.) készítése, ellenjegyzése

SZERZŐDÉSEK VÉLEMÉNYEZÉSE

A megkötni kívánt jogügylet értékelése, az aláírásra szánt szerződés véleményezése, a megtenni tervezett jognyilatkozat hatásainak, kockázatainak előzetes mérlegelése és ezzel kapcsolatosan átfogó jogi tanácsadás

ingatlan ügyvéd Debrecen

JOGI KÉPVISELET

Ingatlanokkal összefüggő eljárásokban (hatósági eljárás, közjegyzői eljárás, földhivatali eljárás, adóhatóság előtti eljárás, per, árverés) jogi képviselet ellátása, igényérvényesítés (hibás teljesítés, bérleti díjtartozás, szerződésszegés, elévülés, birtokháborítás, szomszédjogi viták), peren kívüli egyeztetés, érdekképviselet és jogvédelem

TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

Az okiratszerkesztési tevékenységhez kapcsolódóan földhivatal előtti képviselet, az adó- és illetékfizetés körében igénybe vehető kedvezmények ismertetése, a szerződő felek támogatása a járulékos kötelezettségek teljesítése során

Szerződések, végrendeletek készítéséhez, szerkesztéséhez és jogi szempontú véleményezéséhez, jogi tanácsadáshoz telefonon és interneten is foglalhat időpontot.

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS

Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlanokra vonatkozó jogok, valamint jogi szempontból jelentős tények közhiteles és nyilvános nyilvántartása.

  • A nyilvántartás közhiteles, hiszen a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja. Ha az ingatlan-nyilvántartás valamely tényt vagy jogot tartalmaz, akkor senki sem hivatkozhat arra, hogy ezen tényeket vagy jogokat nem ismeri.
  • A nyilvántartás nyilvános, hiszen abba bárki betekinthet, annak tartalmáról feljegyzést készíthet, hiteles másolatot kérhet.

AZ OKIRAT

Ahhoz, hogy valamely ingatlanra vonatkozó okirat alkalmas legyen a földhivatali átvezetésre, rendelkeznie kell a jogszabályok (különösen az Inytv.) által felsorolt kellékekkel.

A tulajdonjog, a haszonélvezeti jog, a használat joga, a telki szolgalmi jog, a vételi és az eladási jog, jelzálogjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.

A szabály a forgalom biztonságát hivatott szolgálni: ellenjegyzés hiányában a földhivatal elutasítja a tulajdonjog és a fent felsorolt további jogok bejegyzése iránti kérelmet.

ingatlan adásvétel Debrecen
20180620_105613

AZ ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉS

Az ügyvéd szerepe az ingatlanra vonatkozó okirat elkészítésében, szakmai jóváhagyásában, ellenjegyzésében és a kapcsolódó eljárások lefolytatásában ölt testet.

Az ügyvédnek az okiratot úgy kell megszerkesztenie, hogy az ügyfél kinyilvánított akarata az ügyfél érdekeinek megfelelő, egyszersmind joghatás kiváltására alkalmas legyen.

A szerződés elkészítésénél egyedül közreműködő ügyvéd mindkét szerződő fél érdekeit egyformán tartozik képviselni, függetlenül attól, hogy melyik szerződő fél fizeti a megbízási díjat.

Ingatlanjog ügyvéd tevékenységem során precíz, felelős és gyors ügyintézést biztosítok. Diszkrét környezetben, rugalmas ügyfélfogadási idővel állok azon ügyfelek rendelkezésére, akik ügyvédet keresnek ingatlannal kapcsolatos szerződésük elkészítéséhez, ellenjegyzéséhez.

Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Dr. Juhász Zoltán

ügyvéd

AJÁNLATKÉRÉS

Minthogy a vonatkozó ügyvédi kamarai szabályzat nem teszi lehetővé ügyvédi munkadíjaim nyilvános közzétételét, a Tisztelt Érdeklődő számára csak külön kérés esetén tudok felvilágosítással szolgálni az általam alkalmazott díjszabásról.

Kérem, amennyiben szeretne ajánlatot kérni ingatlannal kapcsolatos szerződése elkészítésének vagy valamely ügye ellátásának ügyvédi munkadíjáról, intézzen hozzám üzenetet a mellékelt űrlap beküldésén keresztül!

Ingatlan ügyvéd Debrecen