tartási szerződés, Debrecen, öröklés, ügyvéd, végrendelet, öröklési szerződés, eltartási szerződés, eltartó, eltartott, tartási jog, elidegenítési és terhelési tilalom, családjogi tartás

Ügyvéd Debrecen
Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Tartási szerződés vagy öröklési szerződés?

3/3. rész

Három részből álló cikksorozatom célja a tartási és öröklési szerződések bemutatása. A sorozat első részében az alapfogalmakat és a legfontosabb különbségeket tisztáztuk. A második bejegyzés a tartási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével, a tartásra jogosult javára kikötött elidegenítési és terhelési tilalommal, illetve a két szerződéstípusra irányadó formai szabályokkal foglalkozott. A cikksorozat záró részének témája a családjogi és a szerződésen alapuló tartás egymáshoz való viszonya.

öröklés ügyvéd

XIV. Lehet-e olyan személlyel tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötni, aki a törvény alapján egyébként is tartásra köteles?

Igen.

Nem ismert olyan tilalom, amely arra vonatkozna, hogy családjogi tartásra is jogosító kapcsolatban lévő rokonok egymással tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kössenek. A segítségre szoruló személy nem ritkán valamilyen juttatással kívánja honorálni a róla gondoskodó közeli hozzátartozó erőfeszítéseit: ésszerűtlen és méltánytalan lenne ebben a jogában korlátozni őt.

XV. Mi értelme van a tartási szerződés (eltartási szerződés) vagy az öröklési szerződés megkötésének, ha a törvény egyébként is előírja a tartási kötelezettséget egyes rokonok számára?

A Polgári Törvénykönyv valóban előírja a legközelebbi hozzátartozók számára a tartási kötelezettséget, azonban ez merőben más jellegű, mint a tartási vagy öröklési szerződésből fakadó tartás. A családjogi tartásra vonatkozó főbb rendelkezések a Polgári Törvénykönyvben:

Ptk. 4:194. § [A rokontartásra való jogosultság]

(1) Rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs.

4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

A jelen bejegyzésben alkalmazott megközelítés szempontjából a leszármazónak a felmenővel szembeni tartási kötelezettsége körében kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk a szülőtartásnak. Az a szülő, akinek nincs tartásra kötelezhető házastársa (bejegyzett élettársa), volt házastársa (volt bejegyzett élettársa) vagy volt élettársa, igényt támaszthat gyermekével szemben tartási kötelezettség teljesítése iránt.

Szögezzük le: a törvényen alapuló családjogi tartási kötelezettség vagyoni természetű, nem kötelez személyes ápolásra, gondozásra. Ezzel ellentétben a tartási vagy öröklési szerződésből fakadó tartási kötelezettség bizalmas jellegű: személyes, mással nem helyettesíthető közreműködést von maga után.

ingatlanos ügyvéd

XVI. A vagyoni/személyes jellegen túl melyek a főbb különbségek a törvényes és a szerződéses tartás között?

A főbb különbségek:

  • a törvényen alapuló tartást csak rászorultság esetén kell nyújtani – a szerződéses tartásnak nem feltétele az eltartott/örökhagyó rászorultsága.
  • a törvényen alapuló tartást a rászorultság mértékéig kell nyújtani – a szerződéses tartást a tartási szerződésben meghatározott mértékben, ilyen tartalmú szerződéses rendelkezés hiányában a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátás mértékéig kell nyújtani.
  • a törvényen alapuló tartást (a kiskorú gyermek felé fennálló tartási kötelezettség kivételével) nem kötelező teljesítenie annak, aki ezáltal saját szükséges tartását vagy a tartás sorrendjében a jogosultat megelőző személy tartását veszélyeztetné – a szerződéses tartást ilyen esetekben is teljesíteni kell.

Ha a fent írtakkal kapcsolatban kérdése merült fel, vagy hasonló ügyben jogi képviseletet kíván igénybe venni Debrecenben vagy környékén, készséggel állok rendelkezésére elérhetőségeimen.

Telefonszám

+36 (20) 4-879-829

Iroda

4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.

Email

ugyved@drjuhaszzoltan.hu