Kulcsszavak: végrendelet, öröklési szerződés, hagyatéki tárgyalás, törvényes öröklés

Ügyvéd Debrecen
Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Öröklési jogi kérdések

Első rész

Gyakori kérdések végrendeletről, öröklési szerződésről, hagyatéki tárgyalásról, törvényes öröklésről.

I. Hogyan viszonyul egymáshoz a törvényes öröklés és a végrendeleti öröklés rendje?

A törvényes öröklés rendje a Polgári Törvénykönyv azon szabályainak összefoglaló neve, amelyek akkor jutnak érvényre, ha az örökhagyó végintézkedést nem tett, vagy tett ugyan, de az nem merítette ki a teljes hagyatékot.

II. Hogyan viszonyul egymáshoz a végintézkedés és a végrendelet fogalma?

A két fogalom rész-egész viszonyban áll egymással: a végintézkedés gyűjtőfogalom, amelybe beletartozik a végrendelet is. Végintézkedésnek kell tekinteni az örökhagyó mindazon nyilatkozatát, amelyben vagyonáról halála esetére joghatás kiváltására alkalmas módon rendelkezik. A végintézkedés lehet végrendelet, mint egyoldalú nyilatkozat, de lehet szerződés is: öröklési szerződés vagy halál esetére szóló ajándékozás.

III. Mi történik akkor, ha van végintézkedés, de az nem terjed ki a teljes hagyatékra?

Mint azt a fenti I. kérdésre adott válaszban érintettük, a végintézkedés szabadságának talaján álló öröklési jogunkban a törvényes öröklés rendje másodlagosnak tekinthető: csak akkor érvényesül, ha nincs végintézkedés vagy van ugyan, de azzal az örökhagyó nem merítette ki a teljes hagyatékot.

A hagyatéknak a végintézkedéssel nem érintett része tekintetében törvényes öröklésnek van helye, feltéve, hogy a Ptk. ezt nem zárja ki, vagy a végrendeletből más nem következik. Ilyen módon tehát törvényes öröklés jogcímén megörökölheti a végrendeletben meg nem nevezett hagyatéki vagyontárgyat az a gyermek, akinek a részére a végrendelet semmilyen juttatást nem tartalmazott. Mindez azonban nem érvényesül, ha akár a Ptk. rendelkezéseiből, akár magából a végrendeletből más következik, így például ha a törvényes helyettes örökösre vagy a növedékjogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, illetve ha az örökhagyó a törvényes örökösöket kifejezetten kizárta az öröklésből.

IV. Végintézkedésnek tekinthető-e az, ha a takarékbetét tulajdonosa a bank felé tett nyilatkozatában halála esetére kedvezményezettet jelöl?

Nem, nem tekinthető végintézkedésnek. Amennyiben a takarékbetétes élt a kedvezményezett-nevezés lehetőségével, azzal a jelenleg hatályos 1989. évi 2. törvényerejű rendelet szabályai szerint egyúttal ki is vonta a hagyaték tárgyai közül a kérdéses pénzösszeget. Ha a betétes meghal, akkor a takarékbetétet az általa kedvezményezettként megjelölt személy részére kell kifizetni. Mindez azzal a kellemetlen következménnyel jár a hagyatéki hitelezők számára, hogy – lévén a takarékbetét nem tartozik a hagyatékhoz – a kedvezményezett a takarékbetét felett azonnal, szabadon rendelkezhet, nem kell megvárnia a hagyatéki eljárás lefolytatását.

V. Hasonló a helyzet az életbiztosítás alapján járó biztosítási összeg esetében?

Igen. A vonatkozó bírói gyakorlat kimondta, hogy az életbiztosítás alapján járó biztosítási összeg nem tartozik a hagyatékhoz, arra a hagyatéki hitelezők nem tarthatnak igényt.[1]

Említsük meg ugyanakkor a bankszámlán kezelt pénzösszegeket, amelyek természetesen részei a hagyatéknak. A bankszámla-szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek öröklés tárgyát képezik. A számlán kezelt összegek az örökösökre átszállnak, akik ezen összegekkel a hitelezők kielégítéséért felelősséggel tartoznak.

Vállalom végrendeletek, öröklési szerződések szerkesztését, véleményezését, hagyatéki eljárásokban, öröklési jogi perekben teljes körű és szakszerű jogi képviselet ellátását.

[1] Forrás: Ptk. Kommentár

Telefonszám

+36 (20) 4-879-829

Iroda

4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.

Email

ugyved@drjuhaszzoltan.hu